ณ วันที่ 12/03/2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ไรวินท์ เลขวรนันท์ 151,840,857 27.11
2. บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด 146,222,223 26.11
3. นาย ทวีศักดิ์ วงศ์ศุภชาติ 20,120,600 3.59
4. น.ส. วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ 19,907,500 3.55
5. นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 16,800,000 3
6. น.ส. ชนภา ธีรชุติมานันท์ 11,421,900 2.04
7. นาย ศุภกร ตานะเศรษฐ 9,222,200 1.65
8. นาย ก้อง ธีรชุติมานันท์ 7,947,000 1.42
9. นาย จิณณะ จินตวาณิชกร 6,889,800 1.23
10. น.ส. วัลลีย์ ธีรชุติมานันท์ 4,953,400 0.88