ณ วันที่ 26/05/2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายไรวินท์ เลขวรนันท์ 151,840,857 27.11
2. บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด 146,222,223 26.11
3. นายทวีศักดิ์ วงศ์ศุภชาติ 21,399,500 3.82
4. นายศุภกร ตานะเศรษฐ 9,222,200 1.65
5. นายพงศกร ไพบูลย์ 8,789,300 1.57
6. นายชัยณรงค์ ประชุมพรรณ์ 7,500,000 1.34
7. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 7,030,000 1.26
8. นายจิณณะ จินตวาณิชกร 6,849,800 1.22
9. นายก้อง ธีรชุติมานันท์ 6,447,000 1.15
10. น.ส.ชนภา ธีรชุติมานันท์ 6,000,000 1.07