ณ วันที่ 12/03/2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้

No. Major shareholders # Shares % Shares
1. MR. RAIVIN LEKAVORRANAN 151,840,857 27.11
2. VORRANAN HOLDING COMPANY LIMITED 146,222,223 26.11
3. MR. TAWEESAK WONGSUPACHAT 20,120,600 3.59
4. MISS WALAINUT TRIVISVAVET 19,907,500 3.55
5. นาย SOMPON ROEKWIBUNSI 16,800,000 3
6. น.ส. ชนภา ธีรชุติมานันท์ 11,421,900 2.04
7. MR. SUPAKORN TANASETH 9,222,200 1.65
8. MR. KONG TEERACHUTIMANANT 7,947,000 1.42
9. MR. CHINNA JINTAVANITCHAKORN 6,889,800 1.23
10. MISS WANLEE TEERACHUTIMANANT 4,953,400 0.88