ณ วันที่ 26/05/2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้

No. Major shareholders # Shares % Shares
1. Mr. Raivin Lekavorranan 151,840,857 27.11
2. Vorranan Holding Company Limited 146,222,223 26.11
3. Mr. Taweesak Wongsupachat 21,399,500 3.82
4. Mr. Supakorn Tanaseth 9,222,200 1.65
5. Mr. Pongsakorn Paiboon 8,789,300 1.57
6. Mr. Chainarong Prachoompan 7,500,000 1.34
7. Mr. Sompon Roekwibunsi 7,030,000 1.26
8. Mr. Chinna Jintavanitchakorn 6,849,800 1.22
9. Mr. Kong Teerachutimanant 6,447,000 1.15
10. น.ส.ชนภา ธีรชุติมานันท์ 6,000,000 1.07