Assets

Unit: million baht

Owners' Equity

Unit: million baht

Revenue

Unit: million baht

Net Profit

Unit: million baht

(Unit: million baht)

2018 2019 2020
สินทรัพย์ 2,126.23 2,190.32 1,951.04
หนี้สิน 1,325.56 1,363.31 1,067.80
ส่วนของเจ้าของ 800.67 827.00 883.24
ผลการดำเนินงาน  
รายได้รวม 1,674.31 1,845.27 1,462.84
ค่าใช้จ่ายรวม 1,686.45 1,753.37 1,343
ต้นทุนทางการเงิน 55.47 51.92 42.37
ภาษีเงินได้ 4.08 8.09 14.45
กำไรสุทธิ (71.68) 31.89 50.59
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร  
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.78 11.34 14.50
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) (0.72) 4.98 5.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) (4.40) 1.55 3.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (8.79) 3.54 6.14
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.55) 4.26 3.79
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.76 0.85 0.71
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.67 1.66 1.22
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.26 1.27 0.90
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) (0.22) 1.77 1.85