สินทรัพย์

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนของเจ้าของ

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ฐานะการเงิน  
สินทรัพย์ 1,951.04 1,865.44 2,138.42
หนี้สิน 1,067.80 979.94 1,231.51
ส่วนของเจ้าของ 883.24 885.50 906.91
ผลการดำเนินงาน  
รายได้รวม 1,462.84 1,387.81 1,261.31
ค่าใช้จ่ายรวม 1,343 1,316.84 1,214.50
ต้นทุนทางการเงิน 42.37 36.64 25.93
ภาษีเงินได้ 14.45 (7.92) 2.80
กำไรสุทธิ 50.59 26.01 23.68
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร  
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.50 14.46 12.44
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 5.37 5.09 3.71
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.57 1.87 1.88
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.14 3.04 2.61
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.79 3.70 2.34
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.71 0.73 0.59
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.22 11.36 1.36
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.90 0.84 0.98
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 1.85 1.93 1.80