บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000014
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7729 5316-8
โทรสาร : 0 7729 5319-20
ที่ตั้งสำนักงานสาขากรุงเทพฯ : 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0 2158 2000
โทรสาร : 0 2158 6148 , 0 2158 6149
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์
เว็บไซต์บริษัท : www.eastern-groups.com
ทุนจดทะเบียน : 280 ล้านบาท / 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 280 ล้านบาท / 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท