ราคาหลักทรัพย์
ETE
0.92 บาท
-0.02 (-2.13%)

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลประกอบการประจำปี 2565 (หน่วย: ล้านบาท)
2,138.42
สินทรัพย์
1,261.31
รายได้รวม
23.68
กำไรสุทธิ
906.91
ส่วนของเจ้าของ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่ของ ETE

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

มุ่งมั่นสู่การพัฒนา

ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

รับทราบข้อมูลและดูวิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี, บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ของบริษัทได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลรับข่าวสาร