แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท และการได้มาซึ่งสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม