แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดวันหยุดชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม