การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เปลี่ยนเป็น E-AGM)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ, การจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม