ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 มีนาคม 2559 ได้ อนุมัตินโยบายจ่ายCash Dividendในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายCash Dividendนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายCash Dividendต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้น กรณีการจ่ายCash Dividendระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

Board Date X-Date Payment Date Dividend Type Dividend
(per share)
Unit Operation Period
17/02/20 - Omitted dividend payment - - - 01/01/19-31/12/19
22/02/19 - Omitted dividend payment - - - 01/01/18-31/12/18
23/02/18 09/03/18 15/05/18 Cash Dividend 0.03 Baht 01/01/17-31/12/17
24/02/17 10/03/17 16/05/17 Cash Dividend 0.03 Baht 01/01/16-31/12/16