การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562
ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการลงทะเบียน หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกคะแนนเสียง
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
แผนที่สถานที่จัดประชุม ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) กรุงเทพมหานคร