การเสนอวาระและส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอประเด็นคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 (แบบ ก)
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 (แบบ ข)
แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอประเด็นคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ง)