ราคาหลักทรัพย์
ETE
1.99 บาท
-0.01 (-0.50%)

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลประกอบการประจำปี 2562 (หน่วย: ล้านบาท)
2,190.32
สินทรัพย์
1,845.27
รายได้รวม
31.89
กำไรสุทธิ
827.00
ส่วนของเจ้าของ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่ของ ETE

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564

รายงานประจำปี 2563

มุ่งมั่นสู่การพัฒนา

ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

รับทราบข้อมูลและดูวิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี, บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ของบริษัทได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลรับข่าวสาร