ราคาหลักทรัพย์
ETE
1.10 บาท
-0.01 (-0.90%)

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลประกอบการประจำปี 2564 (หน่วย: ล้านบาท)
1,865.44
สินทรัพย์
1,387.81
รายได้รวม
26.01
กำไรสุทธิ
885.50
ส่วนของเจ้าของ

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่ของ ETE

งบการเงินประจำปี 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

มุ่งมั่นสู่การพัฒนา

ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน

เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

รับทราบข้อมูลและดูวิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี, บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ของบริษัทได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมลรับข่าวสาร