ปัจจุบันบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบ ธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย

  1. การบริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management หรือ “MM”) บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการบุคลากรของลูกค้าแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการให้บริการกลุ่มตำแหน่งงานที่ลูกค้าไม่ได้กำหนดให้มีทักษะเฉพาะทางเป็นหลัก ได้แก่ พนักงานธุรการ พนักงานขับรถ พนักงานช่างทั่วไป และพนักงานทั่วไป รวมถึงตำแหน่งงานที่ลูกค้าบางรายกำหนดให้มีทักษะเฉพาะทาง เช่น วิศวกร ทั้งนี้เพื่อสร้างความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดหาพนักงานทดแทนของลูกค้า
  2. การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing หรือ “BPO”) บริษัทฯ ขยายขอบเขตการให้บริการจากธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management) ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการจ้างเหมาแก่หน่วยงานภายนอก (Outsource) ในฐานะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) เพียงอย่างเดียว สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการงานทั้งระบบ กล่าวคือ เป็นการบริหารงานทั้งส่วนงานที่ลูกค้าต้องการจ้างเหมาแรงงานภายนอก (Outsource) ให้เข้ามาดำเนินการแทน โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น การตอบสนองผลลัพธ์ (Output) ตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ประกอบด้วย

การประกอบธุรกิจงานวิศวกรรมสามารถแบ่งตามลักษณะการให้บริการ ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 1. งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) สามารถแบ่งออกเป็นประเภทงานต่างๆ ตามลักษณะการให้บริการได้ เป็น 3 ประเภท ดังนี้
  • การออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & Distribution Line System)
  • การออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & Distribution Line System)
  • การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation)
 2. งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการ 2 ประเภท
  • บริการในการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมทั้งรื้อถอน และขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
  • บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

กลุ่มที่ 3 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”)

ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท ดำเนินการโดยบริษัทฯ และ ETEM ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกโครงการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือ โซล่าร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หรือโดยทั่วไปเรียกว่า โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm

กลุ่มที่ 4 ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading หรือ “TD”)

ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งดำเนินธุรกิจโดย บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (GTS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกประเภท โดยการนำเข้าสินค้า และวัสดุอุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างจากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างลงตัว