สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกรรมการลาออก (แก้ไขเพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม